En pedagogisk plattform - vårt arbetssätt

Vi erbjuder utbildning med hög kvalitet och alla som arbetar på skolan har uppdraget att stötta våra elever i att nå sina mål. Trygghet och trivsel är grundläggande och vi prioriterar goda relationer mellan ungdomar och vuxna. Lärarledda och välplanerade lektioner är stommen i elevernas lärande och vi erbjuder stöd till elever som har behov av det. Undervisningen på alla våra program ska ge kunskaper, erfarenheter och självförtroende och är inriktad på att förbereda våra elever för fortsatta studier, men också på att vara engagerade samhällsmedborgare som tar ansvar och är med och påverkar vår gemensamma framtid. Kontakter med samhället utanför skolan är en central del av lärandet och mötet med människor med egna erfarenheter och kunskaper bidrar till att göra lärandet angeläget, intressant och meningsfullt

Tiden på Kärrtorps gymnasium präglas av sammanhang och helhet. Det finns en tydlig koppling mellan innehållet i kurser och lektioner till utbildningens övergripande mål, examensmål och läroplansmål.
I arbetslag kring ett program arbetar vi för att ge dig en sammanhållen utbildning, till exempel genom ämnesintegrering.
Vi utmanar dig till att utveckla strategier för lärande och till att utveckla förmågor med fokus på framtidskompetenser: 

 • ämneskompetenser
 • medmänskliga kompetenser
 • innovativa kompetenser
 • digitala kompetenser

Mening, mål och variation

Ett av lärarnas viktigaste uppdrag är att utmana dig så att du får ny kunskap. För att lyckas med detta gäller det att möta dig  utifrån dina förkunskaper så att undervisningen blir meningsfull. Vi utgår från dina erfarenheter och möter dig med intresse och positiv förväntan.
För att nå goda resultat finns det en variation av arbetssätt och examinationsformer. Variation innebär att du inom ramen för verksamheten ska kunna göra val som passar dina intressen och mål.
En viktig nyckel i att uppleva mening är att du har tydliga mål och får tydlig återkoppling på din  utveckling.

Möten

Det är i möten vi blir inspirerade av varandra. Gruppen har en viktig roll för din utveckling. Språket och kommunikationen är central för lärandet. Kärrtorps gymnasium ger möjlighet till möten på lektioner, i skolan och med omvärlden.

Samverkan

På Kärrtorps gymnasium vill vi att våra elever ska komma i kontakt med samhället utanför skolan och vi gör studiebesök, bjuder in föreläsare och samarbetar med näringsliv, organisationer och universitet och högskolor i olika sammanhang. Vi har ett globalt perspektiv och arbetar mycket med mänskliga rättigheter och alla människors lika värde. Vi är en av Amnesty Internationals samarbetsskolor. Även inom skolan samverkar vi för integrering. Elever på introduktionsprogrammet språkintroduktion samarbetar med elever på de nationella programmen.

Kreativitet

På Kärrtorps gymnasium har vi en miljö som stimulerar till kreativitet. Det finns utrymme för kreativa inslag och varierade examinationsformer i kurserna. Ämnesintegrering är ett sätt att arbeta kreativt så att ämnen berikar varandra. Ditt och andra elevers arbeten visas i ljushallens montrar och på fotoutställningar. Vi tycker att det är viktigt att erbjuda estetiska kurser.

Forskningsanknytning

Undervisningen bygger på aktuell forskning och beprövad erfarenhet.  Varje lärare utvärderar kontinuerligt sin undervisning och utvecklar sitt sätt att arbeta. För att kunna göra det råder det stor öppenhet kring att tala om såväl misslyckanden som framgång. Förutsättningar för pedagogiska samtal och erfarenhetsutbyten finns. På Kärrtorps gymnasium arbetar vi för att göra lärandet synligt. Det innebär att:

 • undervisningen utgår från tydliga mål som du känner till och förstår
 • du utmanas i ditt lärande
 • det är tydligt vad det innebär att lyckas
 • det finns en stor öppenhet kring att inte lyckas
 • läraren har en repertoar av olika metoder/arbetssätt som kan anpassas efter dina behov
 • läraren kan förändra sitt arbetssätt under resans gång
 •  läraren ger tydlig och kontinuerlig återkoppling

Kompetensutveckling för skolans personal

På Kärrtorps gymnasium sker all kompetensutveckling i samklang med skolans utvecklingsmål.

IT som ett naturligt redskap för lärande

För dagens elever är datorer ett självklart arbetsredskap. Eleverna använder sig av tekniska hjälpmedel som stimulerar lärande.

Dela: